پروژه ها

ليست تعدادي از مراكز نصب شده 

 

رديف

نام سازمان /  شركت

1

پتروشيمي پرديس

2

پتروشيمي جم

3

پتروشيمي مبين

4

پتروشيمي نوري

5

پتروشيمي زاگرس

6

سازمان نقشه برداري كشور

7

شركت نفت مناطق مركزي

8

بيمارستان مسيح دانشوري

9

صدا و سيما

10

استانداري استان مركزي

11

برج آرمان

12

شركت سارياك (شركتهاي نفتي)

13

شركت ملي گاز (مكانهاي مختلف) – منطقه 5 عمليات

14

هتل صفائيه

15

بيمارستان طالقاني

16

شركت نفت و گاز اروندان كمپ دارخوئين

17

شركت ماني خاورميانه

18

برق منطقه اي يزد

19

دفتر امام جمعه

20

خدمات مهندسي كشتيراني و دريائي

21

شركت كيش اسپارك جهت شركت گاز

22

سپاه پاسداران

23

دانشگاه ارشاد دماوند

24

لوله و نورد

25

مديريت صنايع پتروشيمي

26

صنايع كاغذ پارس

27

بيمارستان سوسنگرد

28

صنايع مس سونگون

29

اداره كل زندانها كهكيلويه و بويراحمد

30

دانشگاه ازاد ا سلامی 

31

دانشگاه مازندران

32

شركت نفت (سايت پايدار غرب و شرق)

 

33

نيروگاه سد شهيد عباسپور - سفار

 

34

شركت ملي گاز