محصولاتتلفن های بی سیم DECT

تلفن های بی سیم DECTتلفن های بی سیم DECT


Cordless Gigaset

cordless phones
   
 Gigaset SL 1
 Gigaset M 1 Gigaset S 2